när chefer styr hälsan
Artiklar >Vetenskapliga rön >Psykosociala effekter av träning i grupp på arbetsplatsen

Psykosociala effekter av träning i grupp på arbetsplatsen

Mar 13
Erland Colliander
  • Styrketräning

En god fysisk och psykosocial arbetsmiljö kan, i likhet med god livsstil minska riskerna för att smärtproblem uppstår. I denna undersökning studerade man om insatser för bättre livsstil utförda i grupp kan påverka psykosociala faktorer. Man fann att styrketräning i grupp påverkade sociala faktorer och vitalitet mer än enskild rådgivning om ergonomi.

Psykosociala effekter av träning i grupp på arbetsplatsen

Smärta från rörelseapparaten skapar stora problem för individer och arbetsgivare i form av minskad produktivitet och sjukfrånvaro. En god fysisk och psykosocial arbetsmiljö kan, i likhet med god livsstil minska riskerna för att dessa problem uppstår. I denna undersökning studerade man om insatser för bättre livsstil utförda i grupp kan påverka psykosociala faktorer. Man fann att styrketräning i grupp påverkade sociala faktorer och vitalitet mer än enskild rådgivning om ergonomi.

66 män, med medelåldern 45 år, anställda på två slakthus deltog i denna 10 veckor långa undersökning. Alla hade sänkt arbetsförmåga på grund av smärta i axel/skuldra, armbåge eller handled. Deltagarna lottades till styrketräning eller ergonomisk rådgivning. Styrketräning innebar 3 ledarledda 10-minuterspass per vecka. Enkla träningsredskap som gummiband användes för att träna skuldror och armar. Den ergonomiska rådgivningen baserades på en analys av varje individs arbetsförhållanden. Med enkäter mättes socialt klimat på arbetsplatsen, mental hälsa och vitalitet  

I en tidigare rapport från samma undersökning fann man att arbetsförmågan förbättrades mer i träningsgruppen. I denna studie fann man att socialt klimat (8 stegs ökning på en 100-skala) och vitalitet förbättrades mer vid gruppträning. Mental hälsa var oförändrad i båda grupperna.

Författarna påpekar att styrketräning i grupp förbättrar det sociala klimatet men att det inte beror på minskad smärta utan, snarare på att träningen utfördes i grupp. Att den mentala hälsan inte förändrades var man lite förvånad över. Man antar att detta beror på en redan hög nivå från början och att en förbättring därmed knappast var sannolik. Man behöver, säger forskarna, studera dessa fenomen i grupper som mår sämre mentalt för att kunna påvisa eventuella effekter av styrketräning i grupp.

Kommentar: Intressant studie från denna danska forskargrupp. När nu äntligen fysisk aktivitet börjar prioriteras som en effekt av det arbete "Kommittén för främjande av fysisk aktivitet" utfört och SBU skall utvärdera olika metoder på våra arbetsplatser så kan detta vara ett bra exempel. För mig är det tydligt att åtgärder för goda levnadsvanor och god arbetsmiljö ger synergieffekter. Erland Colliander

Källa: Andersen LL och medarbetare. Psychosocial effects of workplace physical exercise among workers with chronic pain. Medicine. 2017; 96: 1 (e5709).