när chefer styr hälsan
Artiklar >Vetenskapliga rön >God sömn och goda levnadsvanor minskar kostnaderna för arbetsgivare

God sömn och goda levnadsvanor minskar kostnaderna för arbetsgivare

Sep 08
Erland Colliander
  • Hälsofrämjande

Sjukfrånvaro orsakas dels av arbetsrelaterade faktorer som hög arbetsbelastning och dålig psykosocial arbetsmiljö, men också av medarbetarnas levnadsvanor. I en studie fann man att rökning, dålig sömn och fysisk inaktivitet bidrog till ökad kort-tids sjukskrivning och därmed kostnader

Sjukfrånvaro orsakas dels av arbetsrelaterade faktorer som hög arbetsbelastning och dålig psykosocial arbetsmiljö men också av medarbetarnas levnadsvanor. Då det saknas information, över lång tid, om kostnaden för den del av sjukfrånvaron som beror på dåliga levnadsvanor följdes sjukfrånvaron hos en grupp anställda under 10 år. Man fann att rökning, dålig sömn och fysisk inaktivitet bidrog till ökad korttids sjukskrivning och därmed kostnader.

I denna undersökning deltog 6 444 anställda (av totalt 40 000) inom Helsingfors stad. Gruppen bestod till 80 % av kvinnor och medelåldern var 49 år. Alla svarade på enkätfrågor om sömnkvalitet och levnadsvanor (fysisk aktivitet, kost, rökning och alkohol) samt andra faktorer som kan påverka sjukfrånvaron (t.ex. sjukdomar, inkomst, utbildning). Därefter följdes deltagarnas kort-tids sjukfrånvaro under 10 års tid.

Man fann att 9.5 % av deltagarna hade minst 3 riskfaktorer medan 20.6 % hade 2 riskfaktorer. Man beräknade att 10 - 30 % av den totala kostnaden för sjukfrånvaro berodde på dåliga levnadsvanor. Av enskilda faktorer var rökning, dålig sömn och fysisk inaktivitet de som bidrog till högre kostnad. De som har 2 riskfaktorer kostade 2 000 euro mer i sjukskrivningskostnader jämfört med de som helt saknade riskfaktorer medan 3, eller fler, riskfaktorer ökade kostnaden med minst 3 000 euro.

Kommentar: Mycket intressant undersökning som ger en bra bild av kostnaden för dåliga levnadsvanor. Det bör tilläggas att sjukskrivning endast utgör en mindre del (kanske 20 %) av en arbetsgivares totala kostnad för ohälsa, vilket ju bara gör detta ännu mer intressant. Positivt är att den undersökta gruppen är stor och att den följts upp under lång tid. En invändning är att den långa tiden gör att individer kan förändra sin livsstil under resans gång, vilket kan påverka resultatet. Därför behöver denna studie följas av kontrollerade studier (dvs. där det finns kontrollgrupp), vilket helt klart är en utmaning om det skall göras under lång tid.

Erland Colliander

Källa: Kanerva N och medarbetare. Unhealthy lifestyle and sleep problems as risk factors for increased direct employers´ cost of short-term sickness absence. Scandinavian Journal of Work Environ Health. 2018. Feb.