när chefer styr hälsan
Artiklar >Inspiration >Hur vi kan få fler att delta i en friskvårdssatsning

Hur vi kan få fler att delta i en friskvårdssatsning

Apr 11
Erland Colliander
  • Ledarskap
  • Friskvårdsbidrag

I en studie fann man att när stödet från organisationens ledning och från 1a linjechefer var bra så ökade deltagandet i en friskvårdssatsning.

Hur vi kan få fler att delta i en friskvårdssatsning

Insikten att motion förbättrar resultaten hos de anställda har ökat i våra företag och organisationer de senaste åren. Många arbetsgivare som satsat på friskvård har dock sett att det många gånger bara är de "redan frälsta" som nappar på erbjudanden inom detta område. I denna undersökning tittade man därför på olika faktorer hos medarbetare och deras chefer för att se vad som ökar motivationen att delta. Man fann att när stödet från organisationens ledning och från dess 1a linjechefer är bra så ökar deltagandet i en friskvårdssatsning.

I denna studie ville man studera hur faktorer hos medarbetarna själva, deras chefer och den organisation de arbetade i påverkar hur många av medarbetarna som väljer att delta i en friskvårdssatsning. I undersökningen deltog 194 medarbetare från olika företag i Australien. De hade fast anställning och ett hälsoprogram, med friskvård som en del, på arbetsplatsen.

Deltagarna fick besvara frågor om den egna hälsan, upplevd stress, arbetsbelastning och hur viktigt det är att minska risken för ohälsa på grund av hög arbetsbelastning med hjälp av träning. De fick också frågor om stöd när det gäller träning från närmaste chef och från chefer på ledningsnivå (som kan bidra till att skapa förutsättningar för en hälsosam organisation). Mätperioden var tre månader med en enkät vid start där olika former av stöd mättes och en enkät i slutet där deltagande i träning mättes.

Man fann, naturligt nog, att medarbetare med hög motivation i högre grad deltog i satsningen på respektive arbetsplats. Individer med god hälsa deltog mer i aktiviteterna än de med sämre hälsa. Man fann också att de som deltagit i tidigare satsningar i högre grad deltog i de aktiviteter som erbjöds under studietiden. Att 1a linjens chefer är positiva är en faktor som ökar deltagandet. Dock fann man att de med mycket dålig hälsa blev stressade av chefer som uppmuntrade till träning. Deltagandet var högst i de organisationer där 1a linjens chefer gav stöd och där man också hade ett organisatoriskt stöd. I de fall där stödet från ledningen var lågt så påverkade inte ett gott stöd från 1a linjens chefer deltagandet i så stor utsträckning.

Kommentar: Denna undersökning visar att hög motivation hos medarbetare och ett gott stöd från 1a linjens chefer gör att deltagande i en friskvårdssatsning blir högt. Om stödet från cheferna kombineras med ett bra stöd från organisationens ledning ökar effekten. Det är alltså viktigt att man försäkrar sig om att stödet från ledning och 1a linjens chefer finns om man vill nå framgång med en satsning på hälsa. Detta är en viktig studie som gör att vi bättre förstår varför friskvårdssatsningar inte alltid blir en framgång. Studien har en god bredd på yrken vilket gör den mer användbar. Dock är det många som inte fullföljde perioden och gjorde det andra testet. Vi behöver se flera studier som denna för att bekräfta dessa resultat. Dessa studier bör vara längre än tre månader.

Erland Colliander

Källa: Smidt MN och medarbetare. Predicting employee participation in, and satisfaction with, wellness programs: The role of employee, supervisor and organizational support. Journal of Occupational and Environmental Medicine. 2021. DOI: 10.1097/JOM.0000000000002341