Hälsoanalys - Prometern

Formgivarens hälsoenkät heter Prometern. Syftet på individnivå är att uppnå balans mellan den egna livsstilen och arbetsrelaterad belastning. På gruppnivå hjälper Prometern till med att skapa hälsoeffektivitet, dvs. en hållbar arbetsplats som jobbar effektivt.

Efter ifylld enkät får medarbetaren återkoppling. Här nedanför ser du två exempel på råd som ges till två kvinnor inom vården. Färgindelningen indikerar nivåerna Frisk (grön) och hög risk (orange) för sjukskrivning.

Läs mer om Prometern här.

Grön

Orange

Stöd

Som du ser ger vi rekommendationer till stödfunktioner i Formgivaren och, vid behov, till arbetsgivarens befintliga resurser, t.ex. gymleverantörer och företagshälsovård. På detta sätt stimuleras medarbetarna att ta tag i sin situation. Samtidigt sparar denna "sorteringsfunktion" där individen får rätt stöd i tidigt skede cirka 30 - 50% av en hälsobudget. Detta enligt beräkningar som Proformia och Hälsan&Arbetslivet (VG-regionens företagshälsovård) tagit fram. 

Rapporter

Vi sammanställer enkelt medarbetarnas svar till en rapport på organisations- och/eller gruppnivå. Rapporten utgör en bra utgångspunkt för ert hälsoarbete.

Utvärderad metodik

Metodiken är utprovad i en studie som ägde rum på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. Du kan läsa mer om resultaten från denna studie här.