Integrera arbetsmiljö och hälsofrämjande - en modell för bättre hälsa

Traditionellt har arbetsmiljö och hälsofrämjande program fungerat oberoende av varandra. Denna översiktsartikel har studerat effekterna av en integration av dessa processer. Författarna refererar till flera studier och praktiska erfarenheter som talar för att arbetsmiljö och hälsofrämjande skall "giftas ihop". Genom en omfattande litteratursökning identifierades artiklar inom detta område vars resultat diskuteras här nedanför.

Varför skall man integrera?

- Ett argument är man minskar skador och ökar hälsa mer effektivt genom att bättre använda redan befintliga resurser.

- Risken för sjukdom vid exponering av giftiga substanser, t.ex. luftburna sådana, kan minska dels genom att minska exponeringen för substanserna och dels genom att minska andelen medarbetare som röker. Man tar exemplet med arbete med asbest som, främst hos rökare, ökade risken för asbestos.

- Medarbetare som arbetar i riskfyllda arbetsmiljöer tenderar att ha en högre frekvens av riskfaktorer som rökning och övervikt. En gemensam process kan nå dessa medarbetare bättre.

- En integrering kan öka engagemang och deltagande. Detta då en del medarbetare som är skeptiska mot hälsosatsningar kan öka sitt deltagande om de ser att arbetsgivaren samtidigt minskar på riskerna i arbetsmiljön.

- Samordning kan göra processerna effektivare och därmed billigare. 

Många av de studier som kom fram har tittat på ett fåtal faktorer. Det blir därför svårt att visa på övertygande vetenskapliga bevis. Författarna konstaterar att, även om studierna var och en visar på positiva resultat så är detta forskningsområde i tidig fas. Det behövs, säger man, flera mer omfattande undersökningar. Man här trots det övertygad om att detta är rätt väg att gå.

Kommentar
Intressant artikel om ett relativt nytt område inom forskningen. Jag skulle vilja betona att den rent psykosociala arbetsmiljön skall in i en gemensam process. Det framkommer inte så tydligt i artikeln utan det handlar mer och den fysiska arbetsmiljön. Det finns uppenbara synergier mellan arbetsmiljö och hälsofrämjande. Ta mannen som lyfter tungt i bilden längst upp på sidan. Han är stressad på grund av dåligt utformade processer och lyfter därför med dålig teknik och utan att leta fram de lyftshjälpmedel som arbetsgivaren har köpt. Det faktum att han är fysiskt inaktiv gör att den arbetsrelaterade stressen påverkar honom mer än om han vore tränade. Dessutom är han svag rent muskulärt vilket gör honom mer utsatt för skador.

Integrering av arbetsmiljö och hälsofrämjande är dock inte bara en i hopslagning av två processer utan omfattar flera strategiska och organisatoriska förändringar. På en HR avdelning kan det till exempel finnas en hälsoansvarig och en arbetsmiljöansvarig person. Det kanske inte skall vara så om det är en enda process? En annan fråga är hur effekterna skall mätas. Man har kanske flera system för detta.
Erland Colliander 

Källa: Pronk NP. Integrated worker health protection and promotion programs. Journal of Occupational and Environmental Medicine. 2013. 55: S30-S37. 

Föregående sida