Aktuellt om Proformia

Proformia och True Workout lanserar Friskvård som Strategi

(19-02-21) På ett lanseringsseminarium, som hölls den 21 februari, presenterades ett strategiskt och upplevelsebaserat träningskoncept. Genom att arbeta strategiskt med friskvård utnyttjar man bättre dess potential att göra medarbetarna mer välmående och effektiva. Lösningen ligger i att friskvården förankras i högsta ledningen, att linjecheferna ges ansvar för de direkta insatserna och att den görs tillgänglig för alla.

Medarbetare som mår bra på jobbet, och har en livsstil som gör att de klarar både sitt arbete och sin fritid, är i längden mer lönsamma. Inte bara för att de kommer att ha färre sjukdagar utan också för att de troligen kommer arbeta mer effektivt, hålla längre och fatta bättre beslut.

Utmaningen ligger i att få igång de medarbetare som behöver röra på sig. Gör vi det i god tid, "motar vi Olle i grind". Men hur ska vi veta vilka som behöver komma igång? Sjuknärvaron undersöks sällan och den är svårupptäckt. Dock utgör den en stor utgiftspost, då individerna i denna grupp är många till antalet.

I organisationer där ledningsgruppen förstår hur friskvård ökar lönsamheten, stärker varumärket och attraherar nya medarbetare, blir det en strategisk fråga. Modellen som möjliggör att friskvården drivs strategiskt startar med en nulägesenkät där sjuknärvaron identifieras. Medarbetarna får feedback för att kunna ta ett personligt ansvar för att levnadsvanorna bättre skall balansera deras arbetsrelaterade belastningar. En samlad rapport ger ett underlag för ledningsgruppen att besluta om resurser för anpassade aktiviteter för medarbetarna.

Proformias tidigare uppdrag visar att mellanchefer är mycket lämpade att ta det direkta ansvaret för friskvårdsfrågor, eftersom de träffar sina medarbetare kontinuerligt. När chefer är goda förebilder och möjliggörare ökar motivationen hos medarbetarna.

Genom att sänka trösklar till fysisk aktivitet, underlättar vi för fler att komma igång. Med utomhusträning i grupp inspireras fler att haka på. Ombyten, transporter och krav ersätts med glädje och teamkänsla. Att det är tidseffektivt gynnar alla.

För mer information kontakta oss på info@proformia.se

Seminarium "Arbeta strategiskt med friskvård!"

(19-01-12) Proformia anordnar, i samarbetet med True Workout, ett frukost-seminarium som visar hur friskvård kan bli en strategisk fråga. Vi berättar om en metod för en strategisk hälsokultur med stöd till ledning, mellanchefer och medarbetare.

Seminariet hålls den 07.45-09.00, 21 februari på ABF-huset, Sveavägen 21 i Stockholm.

Mer info hittar du här

Anmäl dig här

Halmstads kommun upphandlar en tredje omgång med Chefshälsa

(18-06-27) Hemvårdsförvaltningen i Halmstads kommun har upphandlat en tredje omgång med metoden Chefshälsa. Turen är nu kommen till 12 enheter inom Särskilt Boende att få ta del av metoden. Med start för 2 respektive 1 år sedan har totalt 22 enheter inom hemtjänsten redan påbörjat sitt arbete för bättre hälsa. 

Strategiskt stöd till kulturförvaltning i Halmstad kommun

(17-08-01) Proformia får i uppdrag av Kulturförvaltningen att skapa grunden för ledningshälsa, ett strategisk satsning för att öka hälsan inom förvaltningen. Satsningen innebär att ta fram en bakgrundsanalys med nulägesrapport. Analysen ligger till grund för en diskussion i ledningsgrupp och medarbetargrupp. Med input från ledning och medarbetare tar Proformia fram en handlingsplan med insatser samt riktlinjer för ett långsiktigt hälsoarbete med gemensam struktur i verksamheterna.

Hemvårdsförvaltningen i Halmstad

(17-07-01) Hemvårdsförvaltningen i Halmstad har upphandlat ytterligare ett block med utbildning av chefer utifrån den framgångrika studien på Snöstorps hemtjänstenhet.

Ministerbesök i Halmstad

(16-10-25) Socialförsäkringsministern Annika Strandhäll (S) besökte igår Snöstorps hemtjänstcentral. Snöstorp var den aktiva gruppen i Proformias studie som mynnade ut i ökade frisktal. Enligt en artikel i Hallandsposten var Annika Strandhäll "imponerad över hur mycket friskare hemtjänstpersonalen i Snöstorp blivit med träning."

Halmstad kommun

(16-08-31) En omfattande hälsoprocess hos chefer och medarbetare inom Hemvårdsförvaltningen startar i gång i höst. Proformia utbildar och coachar i Chefshälsa i en process som sker i flera steg. Uppdraget skall följa samma linjer som den framgångsrika studien som genomfördes på en enhet inom samma förvaltning. 

Synergier mellan livsstil och arbetsmiljö

Proformia har länge propagerat för att insatser för levnadsvanor och god arbetsmiljö bör synkroniseras till en gemensam process. Det finns en hel del som talar för detta. Här nedan kan du läsa mer i en debattartikel publicerad i Svenska Dagbladet den 9 mars och få mer information i form av ett seminarium anordnat av Proformia och en sammanställning av det  vetenskapliga nuläget.  

Debattartikel - Klicka här


Seminarium - Klicka här


Vetenskapligt referat - Klicka här